Gåvopaket till nyplacerat barn/ungdom

i form av 3 Marte Meo-filmer med återgivningar

ryggAlla barn/ungdomar som placeras i familjehem har minst ett särskilt behov, utifrån att de är separerade ifrån sina föräldrar. Barnets/ungdomens erfarenheter så här långt i livet har dessutom ofta gett honom/henne anledning att använda sig av olika överlevnadsstrategier.

När det lilla barnet inte blir sett, hört och förstått utifrån sina egna behov så behöver det se till att bli sett och hört på den/de tillgängliga omsorgspersonernas premisser. Dvs. tillvaron går ut på att läsa av de personerna och agera utifrån vad barnet upplever som viktigt utifrån den/de vuxnas behov istället för utifrån sina egna behov.

Balansen mellan barnets nyfikenhet och trygghet rubbas och barnet skapar otrygga mönster för samspel/ anknytning. Världen upplevs som otrygg och barnet upplever att ingen finns tillhands för att tillvarata dess intresse.

Den positiva självkänslan minimeras.

De därmed nödvändiga överlevnadsstrategierna, t.ex. att bli väldigt självförsörjande, döljer de egentliga behoven hos barnet/ungdomen. Omgivningen upplever att barnet klarar sig bra själv och den vuxne får inte bekräftelse på att vara behövd, vilket förstärker överlevnadsstrategierna.

Barnet/ungdomen får upprepad bekräftelse från omgivningen på att de vuxna inte finns till för dem, en ond cirkel är startad.

Marte Meo-filmer i början av en ny placering kan hjälpa familjehemsföräldrarna att se bakom barnets/ungdomens beteende och visa på behovet av bekräftelse och vuxenstöd, trots beteendet.